You Are Here : Home » Trick and Tips

คู่มือการทำ Passport

ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
โปรดนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการยื่นคำร้องกรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และ ผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ หากเอกสารที่นำมาแสดงไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการเที่ยวเกาหลี

ข้อมูลและเทคนิดเบื้องต้นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ เหมาะสำหรับมือใหม่ในการเยือนแดนกิมจิ อาทิเช่น

- สกุลเงิน และการแลกเงิน
- สถาพภูมิอาการของแต่ล่ะฤดู
- ตลาดช้อปปิ้งของเกาหลี
- ความแตกต่างของเวลา
- ระบบโทรศัพท์

© 2012 Powered By SANOOKDEE TOURS & TRAVEL

Scroll To Top